U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Faq > Krajowy nabór
Krajowy nabór


1.) Czy wymagany wkład własny może mieć charakter niefinansowy, tzn. czy użyczenie sali lub prace woluntarystyczne (np. szkoleniowca lub prelegenta) na rzecz projektu mogą być uznane za wkład własny (koszty kwalifikowane drugiego stopnia)? Koszty byłyby oszacowane wg obowiązujących stawek i ujęte w budżecie.

Żadna praca wolontariuszy nie jest kwalifikowanym finansowym wkładem własnym. Koszty kwalifikowane drugiego stopnia muszą być faktycznymi kosztami.
2.) Czy wynagrodzenie koordynatora merytorycznego projektu (osoby specjalnie zatrudnionej do tego zadania a nie oddelegowanej) jest kosztem pierwszego czy drugiego stopnia? To samo pytanie dotyczy obsługi księgowej przypisanej wyłącznie do projektu.

Są to koszty kwalifikowane drugiego stopnia.
3.) Czy projekty realizowane w ramach Europejskiego Dialogu Międzynarodowego mogą odbywać się poza granicami Polski?

Projekty realizowane w ramach ERDM mogą odbywać się poza granicami Polski, jednak krajowy nabór wniosków jest w szczególności adresowany do instytucji, które mają zamiar realizować projekty na szczeblu krajowym i regionalnym.
4.) Czy warunkiem koniecznym realizacji projektu na terenie Polski jest wielonarodowa grupa odbiorców? Czy mogą to być tylko Polacy do których skierowany zostanie projekt krzewiący idee międzykulturowe?

Wielonarodowa grupa odbiorców nie jest warunkiem koniecznym realizacji projektu na terenie Polski, natomiast grupa wielokulturowa będzie dodatkowym atutem podczas oceny wniosków.
5.) Czy koszty kwalifikowane II stopnia mogą stanowić montaż finansowy (tj. zostać w części pozyskane np. z dotacji lub od sponsora)?

Tak, koszty kwalifikowane II stopnia mogą stanowić montaż finansowy, o ile nie łamie on zasady niełączenia źródeł współfinansowania projektów (koszty przedstawione we wniosku nie mogą być finansowane z innych środków niż przyznane w ramach obchodów ERDM pochodzących z budżetu UE, w tym również z funduszy dostępnych w Polsce jako pochodzących z budżetu UE). W przypadku dokonywania montażu finansowego dla kosztów niekwalifikowanych sugeruje się dołączenie do wniosku dodatkowego załącznika (ów) potwierdzających wiarygodność montażu finansowego (np. kopii umowy ze sponsorem).
6.) Czy instytucja/organizacja, która nie prowadzi działalności stricte kulturalnej może się ubiegać o dofinansowanie? Czy w takiej sytuacji o dofinansowanie może się starać np. stowarzyszenie związane z daną instytucją/organizacją?

Jeżeli w Statucie lub Regulaminie organizacyjnym instytucji/organizacji znajduje się informacja o prowadzeniu działalności kulturalnej możliwe jest złożenie aplikacji przez daną instytucję. Należy wówczas pamiętać o załączeniu do wniosku Statutu instytucji/organizacji (Załącznik nr 10). Jeżeli w Statucie nie ma tego typu zapisów o dofinansowanie może się postarać stowarzyszenie. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać zdolność finansową do przeprowadzenia zaproponowanych we wniosku działań. Tym samym sugeruje się dołączenie do wniosku dokumentu (ów) poświadczającego wiarygodność zdolności finansowej stowarzyszenia.
7.) Jeśli instytucja jest w stanie odzyskać VAT, to czy koszty I i II stopnia przedstawia w wartości netto, a cały VAT zaliczany jest do kosztów niekwalifikowanych?

Tak. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym chyba, że wnioskodawca wykaże, iż nie jest w stanie go odzyskać – wówczas koszty kwalifikowane drugiego stopnia należy uwzględnić w kwotach brutto przy każdym Działaniu. Podatek VAT dla kosztów kwalifikowanych pierwszego stopnia pozostaje niekwalifikowany, nawet jeśli Wnioskodawca nie jest w stanie go odzyskać. Koszty kwalifikowane pierwszego stopnia są zawsze kwotami netto.
8.) Czy koszty personelu oddelegowanego do projektu, to mogą być koszty osób pracujących w instytucji w ramach umowy o pracę, które będą oddelegowane na czas trwania projektu? I czy mogą to być również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie?

Osoby oddelegowane do projektu mogą być zatrudnione zarówno w ramach umowy o pracę, jak również w ramach umowy zlecenie. Warunkiem uznania takich kosztów są odpowiednie zapisy zarówno w dokumentach potwierdzających oddelegowanie, jak i w treści umowy zlecenia. Jeżeli umowa zlecenie nakłada również inne obowiązki na pracownika (poza pracą przy danym projekcie), wówczas tylko część kosztów zostanie zakwalifikowana jako koszty kwalifikowane II stopnia.
9.) W jakim stopniu NCK będzie brało udział w realizacji projektu tzn. jak sugeruje się podział prac między NCK a Wnioskodawcą?

Role, jakie w realizacji projektu będą przypisane NCK i Partnerom NCK powinny być zaproponowane we wnioskach - Wnioskodawcy sugerują formułę współpracy. Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu oraz sposób realizacji obchodów ERDM.
10.) Czy uniwersytety i szkoły wyższe mogą się ubiegać o dofinansowanie?

Tak.
11.) Czy jedna instytucja może składać wniosek do więcej niż jednego priorytetu?

Tak, przy czym do każdego priorytetu powinien być złożony osobny wniosek, a ewentualne "zazębianie" się projektów powinno być przedstawione w części wniosku dotyczącej opisu projektu (V.1).
12.) Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie jakie dokumenty powinien dostarczyć partner? Czy wystarczy tylko deklaracja współpracy?

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie należy złożyć:
- Deklarację podmiotu zaangażowanego wraz z załącznikami,
- Informację o podmiocie zaangażowanym,
- Pełnomocnictwo.
Formularze wszystkich dokumentów są dostępne na stronie.
Wzory załączników wymienionych w Deklaracji podmiotu zaangażowanego są takie same jak wzory załączników do Wniosku.
Należy pamiętać, że dokumenty dotyczące podmiotu zaangażowanego powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zaangażowanego oraz opatrzone pieczęciami imiennymi i pieczęcią podmiotu zaangażowanego, i jednocześnie być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzone pieczęciami imiennymi i pieczęcią wnioskodawcy.
13.) Jeżeli planowana jest w ramach projektu publikacja książki, to czy można później tę książkę sprzedawać?

Nie jest to możliwe, ponieważ kwota dofinansowania na projekt musiałaby być zmniejszona o zysk ze sprzedaży książek. To samo dotyczy np. opłat za udział w konferencji lub biletów na festiwal itp.
14.) Czy wkład własny (koszty kwalifikowane II stopnia) może pochodzić z wpływów ze sprzedaży książek?

Nie, ponieważ sprzedaż książek wydanych w ramach projektu, na który otrzymano dofinansowanie, nie jest możliwa.
15.) Jeżeli planowane jest pokrycie kosztów kwalifikowanych II stopnia z innych źródeł (np. od prywatnych sponsorów), to czy konieczne jest posiadanie umowy ze sponsorem, czy wystarczający jest zapis, że daną kwotę planowano pozyskać w ten sposób?

Wszystkie koszty kwalifikowane II stopnia w chwili składania wniosku muszą być zagwarantowane i realne. W przypadku pozyskiwania pieniędzy od sponsorów konieczna jest umowa ze sponsorem, chyba że wnioskodawca w inny sposób jest w stanie zapewnić wkład własny na poziomie 30%.
16.) Czy przy projekcie publikacji, wynagrodzenie autorów książki wliczone jest do kosztów kwalifikowanych I stopnia, jeśli autorami będą pracownicy naukowi instytutu, który zgłasza powyższy projekt?

Wszystkie koszty związane z pracownikami instytucji zgłaszającej projekt są kosztami kwalifikowanymi II stopnia.
17.) Do której kategorii kosztów w budżecie wliczane są koszty podróży i wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty, jeśli prowadzone są one przez pracowników instytucji składającej projekt?

Wszystkie koszty związane z pracownikami instytucji zgłaszającej projekt są kosztami kwalifikowanymi II stopnia.
18.) W wytycznych jest napisane, że projekt powinien się rozpocząć przed 1 września 2008, czy oznacza to, że festiwal, który chcemy zorganizować powinien się rozpocząć przed 1 września 2008, czy też mogą to być prace przygotowawcze do głównego wydarzenia w ramach projektu (np. promocja itd.)?

Data 1 września 2008 r. przed którą, wg wytycznych, powinny rozpocząć się projekty, wyznacza termin rozpoczęcia całego projektu, a nie poszczególnych wydarzeń wchodzących w jego skład.
19.) Jaka jest ważność aktualnego wypisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załącznik nr 9)?

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu nadsyłania wniosków.
Positive-Power