U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Sąsiedzi - Festiwal Teatrów Europy Środkowej
Tytuł projektu :
Sąsiedzi - Festiwal Teatrów Europy Środkowej
Sąsiedzi - Festiwal Teatrów Europy Środkowej
Organizator: Centrum Kultury w Lublinie
Typ działania: spektakle
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie
Termin: Czerwiec 2008
Tryb: cykliczne
Zasięg: międzynarodowy
Cel projektu:

Spotkanie teatrów z regionu Europu Środkowej i stoworzenie nowej platformy dyskusji artystycznej i intelekualnej zmierzającej do ponownego zdefiniowania przestrzeni kulturowej w wymiarze wielokulturowości i uniwersalizmu.

Inspiracja:

Istnienie w tradycji i świadomości historycznej wspólnoty wyrosłej z dawnego obszaru Cesarstwa Austro-Węgierskiego i potrzeba odbudowania świadomości regionu w nowej społecznej rzeczywistości Unii Europejskiej.

Opis projektu:

Do nurtu głównego Festiwalu zaproszone zostaną sceny narodowe krajów, biorących udział w projekcie, z produkcjami w swej tematyce poruszającymi tematykę wspólnej przeszłości, współistnienia narodów regionu i/lub obrazu miejsca Polski w przeszłości regionu oraz wizji wspólnej przyszłości.


Do nurtu plenerowego zaproszone zostaną teatru poruszające w swojej twórczości kwestie wielokulturowości pogranicza „wschodu” i „zachodu”. Uzupełnieniem programu będą prezentacje teatrów dla dzieci w nurcie trzecim – gdzie zaproszone zostaną spektakle oparte na tradycyjnych tekstach narodowych – z naciskiem na wspólne dla wszystkich trzech krajów źródła kultury ludowej i współistnienie archetypów kulturowych w tradycji literackiej wszystkich trzech narodów.


Istotne jest tu zestawienie aktualnych produkcji scen narodowych – najważniejszych teatrów dla danych krajów, realizujących właśnie narodową – oficjalną linię teatru z niezależnymi kompaniami teatralnymi, których drogi poszukiwań teatralnych często dalece odbiegają od głównego nurtu życia teatralnego.


W aspekcie węższym - Festiwal będzie platformą wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy artystami regionu, oraz manifestacją potencjału teatralnego wobec gości z innych krajów Europy – przełamywania istniejących także w środowisku artystycznym, stereotypów i barier kulturowych w celu zacieśniania współpracy i otwierania się na wspólne projekty.


W aspekcie szerszym – odbiorców programu artystycznego Festiwalu – będzie to próba ukazania, zwłaszcza młodej widowni, ogromu potencjału wielokulturowego pogranicza Białorusi, Polski i Ukrainy – różnorodności, przy jednoczesnym częstym wychodzeniu ze wspólnej tradycji. W kontekście społecznym – w przededniu otwarcia granic europejskich także na wschód, widzowie Polscy będą mogli podziwiać bogactwo artystyczne wschodnich sąsiadów, zapoznać się z ich tradycją oraz obrazem współczesnej kultury.


Poprzez dobór tematyczny spektakli zakwalifikowanych do udziału w imprezie oraz stworzenie przestrzeni spotkania widzów z twórcami teatralnymi z poszczególnych Państw, otwarte zostanie forum dyskusji na temat obrazu wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości trzech sąsiadujących ze sobą narodów. Poprzez współistnienie w programie Festiwalu komplementarnego projektu angażującego na tych samych zasadach kraje Grupy Wyszehadzkiej – osiągnięty będzie szerszy kontekst podejmowanych tematów, oraz całościowe podejście do najważniejszych problemów tożsamości regionalnej – jedności środkowoeuropejskiej w wielości narodów, kultur, wyznań i tradycji.


W procesie wyłaniania spektakli do programu Festiwalu ważne będzie zniuansowanie projektów, opisujących historyczne uwarunkowania wielokulturowe obszaru dawnych Kresów Wschodnich, z próbą opisu dzisiejszych szans i zagrożeń, płynących z funkcjonowania na pograniczu kultu i świadomości historycznej ich współistnienia.


W dyskusji na tematy zarysowane w koncepcji programu teatralnego pomagać będą zaproszeni goście wywodzący się z elity intelektualnej Białorusi, Polski i Ukrainy – zwłaszcza pisarze, zaangażowani w dialog między tymi państwami (ze środowisk białoruskiej „Naszej Nivy”, ukraińskiej „Inicjatywy „O” czy środowiska skupionego wokół wydawnictwa „Czarne”).

Źródło finansowania: Działanie finansowane w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Lublin, sponsorzy, śrdoki własne
Partner: Teatr Dramatu i Muzyki w Brześciu (BY), Lwowski Teatr Voskresennia (UA)
Koordynator: Grzegorz Reske
Telefon: +48 81 536 03 18
E-mail: sasiedzi@ck.lublin.pl
Adres: ul.Peowiakow 12, 20-007 Lublin, Polska
www: www.ck.lublin.pl

Positive-Power