U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Przetarg nieograniczony na druk publikacji „Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego”, wydawanej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Zamawiający:
Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, fax. 022/2 100 101
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:
Anna Lonkwic, Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, Warszawa, pok. Nr 137, tel. 22 2 100 139, fax 22 2 100 101 godz. 9.00 - 16.00
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu zamówienia: druk publikacji „Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego”, wydawanej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce przez Narodowe Centrum Kultury.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2 usługi drukowania i powiązane
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od momentu zawarcia umowy do 31 stycznia 2009 r.
Wymagania od Wykonawców: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert:
1. cena 100%

Termin składania ofert:
16.12.2008 r. do godziny 12:00 w Narodowym Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00–082 Warszawa, w recepcji.
Termin związania z ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w Narodowym Centrum Kultury
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.nck.pl oraz na stronie www.dialog2008.pl

Data wywieszenia : 08.12.2008 r.

SIWZ do pobrania


Krzysztof Dudek
Dyrektor
Narodowego Centrum Kultury
< powrót | Strona główna
Positive-Power