U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Przetarg na druk publikacji wydawanych w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Zamawiający:
Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, fax. 022/2 100 101
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:
Anna Lonkwic, Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, Warszawa, pok. Nr 137, tel. 22 2 100, fax 22 2 100 101 godz. 9.00 - 16.00
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu zamówienia: druk publikacji wydawanych w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79811000-2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od momentu zawarcia umowy do 31 grudnia 2008 r.
Wymagania od Wykonawców: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert:
1. cena 100%

Termin składania ofert:
28.10.2008 r. do godziny 12:00 w Narodowym Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00–082 Warszawa, w recepcji.
Termin związania z ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w Narodowym Centrum Kultury
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.nck.pl oraz na stronie www.dialog2008.pl

SIWZ do pobrania

Pytania

Data wywieszenia : 20.10.2008 r.
< powrót | Strona główna
Positive-Power