U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > UNESCO
UNESCO


UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - organizacja multilateralna utworzona w 1945 roku, która koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie, promując dialog między narodami i cywilizacjami. Wspiera także wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi. Obecnie UNESCO zrzesza 192 państwa członkowskie oraz 6 państw stowarzyszonych.


Jednym z podstawowych celów UNESCO jest aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpraca w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Ochronie dziedzictwa kulturowego służą akty normatywne i liczne programy uchwalane w drodze negocjacji międzyrządowych, które stymulują międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury.

UNESCO podejmuje działania w następujących dziedzinach:

  • kultura
  • edukacja
  • nauka

W dziedzinie kultury przyświecają UNESCO trzy strategiczne cele:

  • wypracowanie i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego
  • ochrona różnorodności kulturowej i budowanie dialogu miedzy kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie praw człowieka i demokrację
  • wzmocnienie związków pomiędzy kulturą a rozwojem poprzez upowszechnienie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń, na przykład w zakresie polityki kulturalnej.

Równie ważne dla UNESCO są działania w dziedzinie edukacji. Ich celem jest uświadamianie, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Pokrewnym celem jest poprawa jakości edukacji oraz wspieranie doświadczeń, innowacyjności i dialogu. Od 1990 roku głównym programem edukacyjnym jest Edukacja dla Wszystkich.

Innym polem działania UNESCO jest współpraca naukowa, która dotyczy zarówno nauk ścisłych, humanistycznych jak i nauk społecznych. Realizowane programy obejmują Program Bioetyki, międzynarodowe programy naukowe, programy oceanograficzne i dotyczące ekosystemów, program MOST (Management of Social Transformation).

Dialog międzykulturowy


Wspieranie dialogu międzykulturowego jest jednym z podstawowych celów UNESCO. Inicjatywy służące promocji porozumienia miedzy kulturami i narodami to między innymi: Program Szlaków, obchody Roku ONZ Dialogu Między Cywilizacjami w 2001 r. oraz Dekady ONZ Kultury Pokoju, projekt Dialogu Euro-Arabskiego. UNESCO w ostatnich latach patronowało i współorganizowało wiele międzynarodowych konferencji, które odbywały się pod hasłem wzajemnego poznania ludzi z różnych kultur i cywilizacji. W Polsce z inicjatywy Rady Azji i Pacyfiku odbyły się dwie konferencje współorganizowane przez Polski Komitet ds. UNESCO. Pierwsza z nich koncentrowała się na dialogu z islamem, druga na problematyce międzynarodowego bezpieczeństwa.


Polski Komitet ds. UNESCO jest członkiem polskiej sieci EUROMED - Euro- Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultury i Cywilizacji im. Anny Lindh

Programy i projekty 
  • Szlaki dialogu

Jednym z głównych celów programu „Szlaki” jest wzajemne poznanie, dialog pomiędzy historykami, artystami, pisarzami z poszczególnych kręgów kulturowych, często ze sobą zwaśnionych. Rezultatem funkcjonowania programu jest przełamywanie wzajemnych uprzedzeń, szczególnie tych mających swe źródła w bolesnych wydarzeniach historycznych, które utrudniają porozumienie i współpracę w innych sferach życia.
Cykl programów pod wspólna nazwą Szlaki celebruje spotkania odmiennych cywilizacji. W ramach cyklu dotychczas podjęto współpracę w następujących tematach: Szlaki Jedwabne, Szlaki Niewolników, Drogi Żelaza w Afryce, Dialog Międzykulturowy Wschód- Zachód w Azji Centralnej, Szlaki al- Andalus, Szlaki Wiary, Program Śródziemnomorski i Europa Mundi.

Szlaki Jedwabne są pierwszym z projektów, których zadaniem jest animacja dialogu między cywilizacjami. Nazwa projektu nawiązuje do wypraw handlowych do odległych krajów, które miały na celu odkrycie miejsc gdzie produkcja jedwabiu byłaby najbardziej opłacalna. Wymiana handlowa, oprócz zysków finansowych, pociągała za sobą wymianę w takich dziedzinach jak nauka, kultura i sztuka. Celem powyższego programu było zbadanie wpływu Szlaków Jedwabnych na rozwój różnych cywilizacji oraz aktualnej kondycji społeczeństw żyjących w ich sąsiedztwie.


Prace podjęte przy okazji Szlaków Jedwabnych znalazły przedłużenie w projekcie Międzykulturowgo Dialogu Wschód-Zachód w Centralnej Azji. W ramach tego projektu powstały International Institute for the Study of Nomadic Civilisations oraz International Institute for General Asian Studies and the China Maritime Silk Route Studies Center. Odbyło się wiele konferencji i seminariów na temat polityki turystycznej w krajach, przez które biegły Szlaki Jedwabne, ale również na temat kultury, religii i sztuki tego regionu.

Szlaki Niewolników to projekt, którego celem jest zbadanie przyczyn powstania niewolnictwa i transatlantyckiego handlu ludźmi. Z jednej strony program piętnuje i zwalcza intelektualne założenia, które legły u podstaw tej tragedii, takie jak przeświadczenie o wyższości jednych kultur nad innymi,. Z drugiej przybliża fenomen wielokulturowych społeczeństw, które narodziły się w konsekwencji handlu niewolnikami.

Celem Dróg Żelaza było przybliżenie zdobyczy technologicznych Afryki i uświadomienie mieszkańcom Czarnego Lądu ich wkładu w technologiczny rozwój kontynentu afrykańskiego.

Inną inicjatywą były Drogi al-Andalus. Kultura muzułmańska, żydowska i chrześcijańska współistniały obok siebie przez osiem wieków. Fakt ten stanowi cenne doświadczenie, któremu Europa zawdzięcza spuściznę starożytnej Grecji, wpływy myśli i nauki z Persji, Indii i Chin. Dzięki niemu była w stanie zbudować most pomiędzy cywilizacją antyczną a renesansem. Dialog pomiędzy trzema religiami, chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, stał się również tematem projektu Szlaki Wiary.

Ostatnim z projektów podnoszących temat dialogu międzykulturowego jest program Europa-Mundi. Jego uczestnicy będą zastanawiać się nad głównymi problemami nurtującymi współczesny świat, zarówno z perspektywy europejskiej jak i innych aktorów geopolitycznych, starając się sobie odpowiedzieć na pytanie o przyszłość politycznej wspólnoty międzynarodowej, rozwój demokracji, globalnego społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeganie praw człowieka, szanse i zagrożenia związane z powstaniem społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz więcej informacji na temat programu „Szlaki”

  • Dialog Euro-Arabski

Program Dialogu Euro-Arabskiego powstał w oparciu o idee Raportu Jacques Delorsa oraz ustaleń 46 sesji Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej w Genewie w 2001 r. Polski Komitet zobowiązał się, że wesprze inicjatywę dialogu euro- arabskiego poprzez zjednanie dla niej sektora społecznego drogą współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach sieci szkół stowarzyszonych zgłoszono 5 polskich szkół, które wyraziły chęć współpracy ze szkołami z Państw Arabskich. Strona polska zgłosiła również gotowość do wsparcia współpracy placówek naukowych, które wyspecjalizowały się w badaniach nad Islamem, a w szczególności nad kultura arabską.

W 2005 roku Polski Komitet ds. UNESCO wspólnie ze Stowarzyszeniem Arabia.pl  rozpoczął realizację programu warsztatów edukacyjnych dla polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Program nosi nazwę „W kręgu islamu”, a jego celem jest modyfikacja negatywnych stereotypów kulturowych i religijnych, poprzez zapoznanie młodzieży, w trakcie ośmiogodzinnych warsztatów, z religią i kulturą muzułmańską

Więcej informacji o programie dialogu euro-arabskiego

 

KontaktPolski Komitet ds. UNESCO
Pałac Kultury i Nauki, 7 piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

tel.: 022 620 33 55, 22 620 33 62
fax: 022 624 24 96

e-mail: komitet@unesco.pl  
www.unesco.pl  

< powrót | Strona główna
Positive-Power