U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh
Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

 

Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh została powołana jako instytucja odpowiedzialna za realizację trzeciego filaru Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, a jej zadania to m.in. promocja wymiany intelektualnej, społecznej i kulturalnej w regionie, docieranie do opinii publicznej poprzez bezpośredni i osobisty kontakt, oraz wzbudzanie postawy otwartości i wzajemnego szacunku. Fundacja zatem przede wszystkim ma za zadanie wspierać i mobilizować społeczeństwa obywatelskie oraz promować ideę dialogu międzykulturowego.


Fundacje tworzą przedstawiciele państw basenu Morza Śródziemnego, tj. państwa członkowskie Unii Europejskiej, Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Jordania. Fundacja działa jako „sieć sieci” (network of networks), czyli organizacja składająca się z sieci narodowych skupiających instytucje i organizacje z danego kraju aktywne na polu współpracy kulturalnej. Siedzibą Fundacji jest Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie.
Swoje założenia Fundacja realizuje poprzez przyznawanie patronatów ważnym wydarzeniom artystycznym promującym wzajemne poznanie i dialog międzykulturowy, promowanie Procesu Barcelońskiego m.in. w swoim biuletynie i stronie internetowej, w mediach. Wspiera działania mające na celu promocję dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego np. poprzez przyznawanie specjalnych grantów oraz nagród.

Działania w zakresie dialogu


Celem Fundacji jest wspieranie najszerzej rozumianej wymiany kulturalnej i intelektualnej (w tym tworzenie własnych projektów), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, oraz patronowanie wybranym wydarzeniom. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.

Główne cele do osiągnięcia których Fundacja winna dążyć to aktywność w następujących obszarach:

 • walka z rasizmem i ksenofobią, jak również z wszelkimi innymi formami dyskryminacji,
 • stawianie czoła wszelkiego rodzaju ekstremizmom – bez względu na źródło ich pochodzenia,
 • odkrywanie wspólnych korzeni i dziedzictwa oraz propagowanie idei, iż wszyscy dzielimy ten sam los,
 • wspieranie wolności słowa i prawa do krytyki – przy zachowaniu podstawowych zasad szacunku dla przekonań innych oraz praw człowieka.
 • promowanie koncepcji dynamicznego dialogu miedzy kulturami
 • wzmocnienie zaplecza intelektualnego współpracy w dziedzinach takich jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, społeczeństwo obywatelskie, gender i młodzież,
 • współtworzenie euro-śródziemnomorskiej przestrzeni współpracy, wymiany, wzajemnego zrozumienia i pokoju,
 • wspieranie współpracy ponad granicami,
 • promowanie stałej debaty o problematyce kulturowej we współpracy z dziennikarzami, pisarzami, artystami i filmowcami,
 • zachęcanie do współpracy między różnymi organizacjami przy organizacji festiwali, wystaw, seminariów,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu zapobieganie rasizmowi i ksenofobii.

Projekty
 • Kampania „1001 działań na rzecz dialogu”

„1001 działań na rzecz dialogu” jest międzynarodową kampanią, która, korzystając ze specyficznej struktury Fundacji (sieć sieci), ma zmobilizować ludzi i instytucje pod wspólnym hasłem promocji dialogu w roku 2008, Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. Aby zwiększyć oddziaływanie kampanii postanowiono skumulować większość działań w maju 2008. Kulminacją będzie „Noc dialogu” podczas której wydarzenia związane z dialogiem międzykulturowym zostaną zsynchronizowane we wszystkich krajach Fundacji. Naczelną ideą kampanii jest przekonanie, że dzięki wspólnemu działaniu na rzecz jednego celu, czyli dialogu między kulturami, ludźmi i krajami, istnieje szansa na prawdziwe zmiany.

Zobacz więcej informacji na temat kampanii

 • Built a Bridge Campaign

“Built a Bridge Campaign” jest jednym z najważniejszych projektów organizowanych przez sama Fundację. Powstał on w odpowiedzi na sytuacje w Palestynie, Izraelu i Libanie po zakończeniu działań wojennych latem 2006 roku jako próba stworzenia mechanizmu ułatwiającego proces budowania pokoju w oparciu o kulturę i odbudowanie wzajemnego zaufania pomiędzy stronami. Zdaniem autorów projektu jedynie działania w sferze kultury mogą w znaczący sposób przyczynić się do przywrócenia równowagi psychicznej mieszkańców lokalnych społeczności i ich aktywizacji. W ramach projektu realizowane są zarówno odrębne działania w poszczególnych państwach jak również wydarzenia transgraniczne.

Zobacz więcej informacji o projekcie

 • Dialog 21: Dialog Młodzież na temat wzajemnego szacunku

W związku z kryzysem powstałym po publikacji w wielu europejskich gazetach podobizn Mahometa, ale także rosnącym zainteresowaniem ze strony obywateli państw arabskich kultura europejska, Fundacja im. A. Lindh postanowiła rozpocząć sześciomiesięczną kampanię wzajemnej tolerancji religijnej i kulturalnej. Fundacja zaprosiła młodych ludzi pomiędzy 18 i 25 rokiem życia do zadawania za jej pośrednictwem pytań dotyczących problemów różnorodności kulturowej swoim rówieśnikom z innych krajów. Wszystkie pytania i propozycje zostały zebrane a następnie przedstawione rządom wtedy 35 państw Partnerstwa Euro- Śródziemnomorskiego. Stu młodych ludzi, którzy przedstawili najciekawsze materiały otrzymało nagrody oraz zostało zaproszonych do udziału w warsztacie, podczas którego istniała możliwość dyskusji i rozwoju własnych idei. Kampania trwała do 31 sierpnia 2006 roku.

 • Platforma dla nauczycieli dotycząca różnorodności kulturowej i religijnej

Fundacja przygotowała na lata 2005-2008 program szkoleń i seminariów przeznaczonych dla nauczycieli pod nazwą Euro- Med Teacher Training Programme. Program przygotowany jest we współpracy z Arab League, Cultural and Scientific Organizations (ALESCO) oraz Radą Europy. Ma ona na celu przekazanie nauczycielom umiejętności i materiałów związanych z różnorodnością kulturową i religijną, zrównoważonym wzrostem, edukacją na rzecz człowieka i demokracją. Każdego roku odbywa się szereg spotkań, których rezultaty można oglądać na specjalnie stworzonej platformie internetowej (http://www.euromedalex.org/En/resources.html). Platforma udostępnia materiały szkoleniowe, dokumenty i podsumowania działań w zakresie szkoleń.

 • Cross Borders Artists Group

Projekt miał na celu promocję dialogu międzykulturowego w Libanie, Palestynie i Izraelu przy udziale czterech artystów z krajów regionu euro-śródziemnomorskiego. Składał się on z czterech faz w których uczestniczyli wybrani artyści:

 • warsztaty „Art for Social Transformation”(18-29 czerwca 2007)
 • „Intercultural Art Tour”- tygodniowy pobyt artystów w każdym z czterech krajów w czasie którego artyści uczestniczą w warsztatach z lokalnymi artystami(15 lipca- 15 sierpnia 2007)
 • wystawa „White Hope and Dialogue Among Wounds of War”(jesień 2007) - prezentacja rezultatów warsztatów z lokalnymi artystami
 • sympozjum „Freedom of Art in Conflict and Post Conflict Situations” (jesień 2007) organizowane przez Instytut Goethego w Bejrucie. Celem konferencji, w której wzięli udział zarówno artyści jak eksperci i intelektualiści, jest odpowiedzenie na pytanie w jaki sposób przekroczyć polityczne i mentalne bariery, żeby ułatwić współprace artystyczną między krajami znajdującymi się w stanie konfliktu.

Więcęj informacji o projekcie

 • Euro-Med Journalist Prize for Cultural Dialogue

Euro-Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska w dziedzinie Różnorodności Międzykulturowej jest międzynarodowym konkursem dla dziennikarzy, którzy zajmują się problematyka dialogu międzykulturowego w regionie euro-śródziemnomorskim. Konkurs jest organizowany wraz z Międzynarodową Federacją Dziennikarzy (International Federation of Journalist), a jego celem jest zachęcanie dziennikarzy do aktywnego udziału w dialogu międzykulturowym oraz propagowaniu wiedzy na temat różnorodności kulturowej.

W 2007 roku nagrody przyznano:

 • Gedeon Levy (Izrael) za artykuł „The Children of 5767”
 • Jamila Zekhnini (Belgia) za serię artykułów “MusulWomen”
 • Uros Skerl (Słowenia) za artykuł „Why wait for another masacre?”
 • Verichan Ziglioglu (Turcja) za serię artykułów “Arts and Dialogue in Turkey”
  Specjalne wyróżnienia przyznano:
 • Naddia Al Awady (Egipt) za artykuł „Inside the Palestinian resistance mouvement”
 • Valentino Stefano (Włochy) za artykuł “Cosmopolitan Pyla: Where Cyprus is already re-unified”.

Więcej informacji oprojekcie 

 • The Euro- Mediteranean Award for Dialogue Between Culture

 

Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Miedzykulturowego () jest formą wyróżnienia przez Fundację osób i organizacji szczególnie zasłużonych w promowaniu dialogu w rejonie euro- śródziemnomorskim. Zgłaszani kandydaci muszą pochodzić z jednego z 37 krajów partnerskich Euro- Med lub krajów obserwatorów (Libia, Mauretania, Sudan) działających na rzecz dialogu międzykulturowego, równości płci i równych szans w krajach regionu euro- śródziemnomorskiego. Każdego roku ogłaszany jest temat konkursu. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2006 roku pod hasłem „Wzajemny szacunek ludzi różnych religii i wyznań”. W 2007 roku temat konkursu brzmiał: „Kobiety i mężczyźni, ramię w ramię na rzecz równości płci”. Hasłem na 2008 rok jest „Dialog między kulturami poprzez sztukę”.


W roku 2007 nagrody przyznano:

 • Rodi Kratsa Tsagaropoulou (wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego),
 • Janowi Willems (twórcy oraz dyrektorowi artystycznemu i programowemu Theatre Day Productions)

Więcej informacji o nagrodzie


Fundacja wydaje comiesięczny elektroniczny biuletyn dotyczący działań Fundacji.

Co roku Fundacja ogłasza konkursy grantowe, w ramach których dofinansowuje projekty poświęcone dialogowi międzykulturowemu w basenie Morza Śródziemnego.

KontaktKoordynacja polskiej sieci:
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków

Tel.: 12 42 42 802
Fax: 12 421 78 44
E-mail: sanetra@mck.krakow.pl  

< powrót | Strona główna
Positive-Power