U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Urząd Miasta Lublin
Urząd Miasta Lublin
Główny obszar działalności


Miasto Lublin jest jednostką samorządu terytorialnego (gmina miejska na prawach powiatu), powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Na czele Miasta stoi Prezydent, który wraz z 4 zastępcami sprawuje władzę wykonawczą. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta składająca się z 31 radnych. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w drodze uchwał. Do wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący oraz Komisje (stałe i doraźne). W celu realizacji zadań Miasta tworzone są jednostki organizacyjne. Prezydent Miasta Lublin wykonuje zadania samorządu gminnego i powiatowego, w szczególności wykonuje uchwały Rady Miasta przy pomocy Urzędu. Urząd Miasta podzielony jest organizacyjnie na departamenty i wydziały. W szczególnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem Miasta jednorazowo mogą być powoływane zespoły zadaniowe i doradcze. Zakres działania poszczególnych departamentów i wydziałów reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin. Gmina Lublin samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, uchwalanego na rok kalendarzowy. Uchwałę budżetową podejmuje Rada Miasta.


Samorząd Miasta Lublin wykonuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz przewidziane Statutem Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005r. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W chwili obecnej Miasto Lublin poza zadaniami ustawowymi realizuje kilka przedsięwzięć strategicznych dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta. Do najważniejszych zaliczyć należy: budowę międzynarodowego portu lotniczego, uruchomienie w ramach specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec podstrefy zlokalizowanej na terenie miasta, ulokowanie w Lublinie siedziby Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), dzięki czemu miasto ma szanse stać się wiodącym liderem w sektorze energetycznym w tej części Europy. Ponadto Miasto prowadzi szereg działań ukierunkowanych na wykreowanie Lublina na największe centrum usługowo – handlowe Polski Wschodniej.


W oparciu o dostępne środki w latach 2002-2006 Miasto Lublin opracowało i wdrożyło szereg projektów europejskich współfinansowanych z funduszy europejskich (przedakcesyjnych i strukturalnych). W tym celu w ramach Urzędu Miasta Lublin wydzielony został specjalny Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich zajmujący się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych. W ramach Referatu inwestycyjnego Miasto Lublin wdrożyło kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych (zrealizowanych w ramach programu ZPORR). Referat ds. projektów nieinwestycyjnych i międzynarodowych zrealizował szereg projektów z dziedziny turystyki, kultury, współpracy gospodarczej w obszarze MŚP, rozwoju instytucjonalnej współpracy międzynarodowej (w ramach programów Phare Fundusz Małych Projektów edycje 2001-2003 oraz Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC, ZPORR). Wśród projektów miękkich w szczególności wymienić należy projekt „Lublin Miasto Wiedzy” oraz projekt „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacji Biura Obsługi Mieszkańców’. Dzięki już zrealizowanym projektom Miasto zyskało miano wiodącego w regionie ośrodka międzynarodowej współpracy gospodarczej, centrum turystyki transgranicznej oraz miejsca tętniącego życiem kulturalnym.

Doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego


Współpracę transgraniczną Lublin rozpoczął projektem "Eurotrójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć" zrealizowanym przy wsparciu ze środków programu PHARE 2001, Fundusz Małych Projektów. Po tym projekcie zrealizowano również wiele projektów transgranicznych, które związane były z tradycją i kulturą i angażowały społeczności lokalne obszaru pogranicza.


Jednym z takich projektów jest Projekt "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie", którego głównym założeniem było stworzenie silnych podstaw do ścisłej współpracy kulturalnej trzech miast. Rezultatami projektu są kontakty nawiązane przez środowiska kultury Lublina, Łucka i Brześcia oraz powstanie Euroregionalnego Ośrodka Informacji i Współpracy Kulturalnej, który doskonale służy rozwojowi transgranicznej współpracy kulturalnej.


Kolejnym projektem związanym ściśle z kulturą jest "Współpraca Kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka - Działania Informacyjne i Artystyczne". W projekcie udział wzięli studenci zainteresowani informacją i publicystyką kulturalną, artyści (plastyka, muzyka, taniec) i zespoły artystyczne polskie, białoruskie i ukraińskie. Projekt zakładał głównie rozwój współpracy między społecznościami Lublina, Brześcia i Łucka w dziedzinie kultury.


Poza tym zrealizowane zostały inne projekty transgraniczne, wspólnie z partnerami z Ukrainy i Białorusi, w których pojawiał się aspekt wielokulturowości.


W Lublinie poza projektami o charakterze transgranicznym realizowane są również inne przedsięwzięcia nieinwestycyjne. W 2006 roku złożone zostały przez Urząd Miasta Lublin projekty wspierające mniejszość romską. W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Lublinie propagowane są następujące działania:
- integracja społeczności polskiej i romskiej poprzez wspólny wyjazd dzieci romskich
i polskich na kolonie,
- integracja uczniów społeczności romskiej poprzez dofinansowanie, wspólnych wyjazdów turystycznych z dziećmi polskimi,
- zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej w Lublinie.

W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego Urząd realziuje projekt "Spotkajmy się -inny nie znaczy obcy". Warsztaty i szkolenia dla młodzieży.
Adres

Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin
tel. : (081) 466 2800
fax. : (081) 466 2801
rozwoj@lublin.eu  
www.um.lublin.pl< powrót | Strona główna
Positive-Power