Sektor finansów publicznych a kredyt pod hipotekę

Sektor finansów publicznych a kredyt pod hipotekę

Kredyt pod hipotekę o rozmyślenia o sektorze finansów publicznych


Sektor finansów publicznych jest w pewnym sensie określeniem dawniej używanego pojęcia systemu finansowego państwa. Odzwierciedla bowiem całość procesów zachodzących w publicznej gospodarce finansowej danego państwa. Mylne jest więc utożsamianie sektora finansów publicznych z gospodarką finansową państwa opartą na budżecie państwa. Sektor finansów publicznych obejmuje nie tylko ten, podstawowy, fragment finansów publicznych, lecz odnosi się także do innych elementów, w szczególności finansów organów lokalnych (samorządowych) a także pozabudżetowych form finansowania w postaci funduszy celowych, w tym także funduszy systemu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Warto w takim aspekcie zdecydować się na kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum . Ustawa o finansach publicznych zawiera wąską definicję finansów publicznych, zgodną z potrzebami i wymogami tej ustawy, ale pomijającą znaczenie rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Ma to nakierowanie na kredyt pod hipotekę. Sektor finansów publicznych obejmuje procesy oraz instytucje publicznoprawne związane z procesami gromadzenia środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem i kontrolowaniem wydatkowania, a w szczególności: z pobieraniem i gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, z finansowaniem pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora finansów publicznych jako całości, z zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne, z wydatkowaniem środków publicznych, z zarządzaniem środkami publicznymi, z rozliczeniami z budżetem Unii Europejskiej.


Nie należy zapominać, że w Polsce wyróżnia się trzy stopnie sektora finansów publicznych. Dysponentem pierwszego stopnia jest taka państwowa jednostka budżetowa, która posiada odrębną część budżetową. W sumie takich dysponentów pierwszego stopnia jest blisko dziewięćdziesięciu. Dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia są państwowe jednostki budżetowe podległe bezpośrednio dysponentom pierwszego stopnia, a dysponentami stopnia trzeciego są te państwowe jednostki budżetowe podległe dysponentom pierwszego i drugiego stopnia, które nie mają uprawnień do dalszego przekazywania otrzymanych środków budżetowych innym państwowym jednostkom budżetowym, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Do sektora finansów publicznych zalicza się: organy władzy publicznej, czyli organy administracji rządowej, sądowej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, czyli jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; państwowe i samorządowe fundusze celowe; jednostki badawczo-rozwojowe; państwowe szkoły wyższe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe lub samorządowe instytucje kultury; Polską Akademię Nauk oraz tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz pozostałe państwowe bądź samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków oraz spółek prawa handlowego.


Przedstawiona struktura sektora finansów publicznych w pewnych punktach ma charakter dość przypadkowy i jest wynikiem sporów oraz przetargów różnych grup interesów na początku przemian polityczno-gospodarczych Polski w latach dziewięćdziesiątych. Dotyczy to zwłaszcza publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz państwowych oraz samorządowych instytucji kultury. Zamiast nadać tym instytucjom formy, które już istniały w Kodeksie handlowym (spółki), fundacje w dążeniu do ucieczki od tego, aby to były jednostki budżetowe (z ich wszystkimi ograniczeniami co do form finansowania, oceny celowości wydatków oraz kontroli wykonania budżetu), tworzono takie różne byty, na wpół publiczne, na wpół prywatne, których powiązania z budżetem państwa czy innymi jednostkami sektora finansów publicznych są mało zrozumiałe, zmniejszają przejrzystość przepływów finansowych, trudno poddają się publicznej kontroli i mogą być wykorzystywane do sprzecznego z prawem wyprowadzania publicznych środków poza sektor publiczny. Podobne problemy stwarza działalność państwowych oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Po pierwszych sukcesach na drodze do zwiększenia jednolitości i przejrzystości finansów publicznych w 1990 r., kiedy zlikwidowano olbrzymią liczbę różnych państwowych agencji oraz funduszy specjalnych oraz związanych z nimi urzędów, w następnych latach nastąpiło ich odrodzenie. Jednak większość z nich albo otrzymuje zbyt szczupłe środki, aby mogła sensownie wypełniać powierzone zadania, albo źle gospodaruje nawet znacznymi niekiedy środkami, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Wszystkie te twory ograniczają przejrzystość finansów publicznych, łatwo stają się areną politycznych przetargów i źródłem marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Likwidując je, trzeba jednak pamiętać, iż na ogół te agencje oraz fundusze były powoływane do realizacji rzeczywiście istniejących publicznych zadań, które bynajmniej nie znikną wraz tymi niesprawnymi instytucjami. Na realizację tych zadań trzeba będzie więc nadal wydzielać stosowne środki, chociaż będą one wydawane przez innych dysponentów oszczędniej.


Finanse sektora publicznego obejmują przede wszystkim przychody i wydatki redystrybucyjne, częściowo także przychody i wydatki emisyjne (emisja pieniądza przez centralny bank państwa) oraz uzupełniająco jedynie przychody i wydatki pierwotne. Zawsze są to przy¬chody i wydatki państwa jako organizacji władzy politycznej bądź też przychody oraz wydatki samorządu terytorialnego lub odrębnego, publicznego (państwowego lub samo¬rządowego) funduszu celowego, gromadzone i wydatkowane w związku z realizacją funkcji publicznych tych podmiotów, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Finanse publiczne jako kategoria stosunków społecznych mają do spełnienia różnorakie funkcje, rozumiane jako określone oddziaływanie, osiąganie zamierzonych efektów, wśród których naczelne miejsce przypisuje się funkcji politycznej oraz ekonomicznej. Funkcja polityczna przejawia się we wpływaniu władz publicznych na sytuację społeczną i gospodarczą w kierunku uznanym przez nią za pożądany. W ujęciu ekonomicznym natomiast finanse publiczne mają do spełnienia funkcję: fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną oraz ewidencyjno-kontrolną.


Główną jest funkcja fiskalna, która oznacza dostarczenie państwu dochodów. Podatki są bowiem głównym źródłem dochodów budżetowych i podstawą funkcjonowania państwa. Ich rozmiary przewyższają wpływy z innych źródeł, takich jak opłaty, cła czy pożyczki. Nie ma uniwersalnego poziomu obciążeń fiskalnych, ale można sformułować zasady, których naruszenie zagraża stabilności systemu finansowego i gospodarczego, a mianowicie: nie należy naruszać źródła podatku, nie należy naruszać podstawowych zasad opodatkowania, a także nie należy naruszać celów gospodarczych podatku, a więc stabilizacji poziomu cen, zaniżania poziomu zatrudnienia, zachowania równowagi handlu zagranicznego, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Z funkcją fiskalną łączy się ściśle funkcja regulacyjna. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi jest państwo i organy samorządu terytorialnego. Zatem za pośrednictwem podatków, przez przesuwanie środków finansowych w odpowiednich proporcjach między podmiotami gospodarczymi a budżetem, następuje korekta dochodów. Podatek może oddziaływać na gospodarkę jako całość lub selektywnie. Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki. Jest on szerszy w tych krajach, w których występuje wiele sektorów gospodarczych: państwowy, społeczny i prywatny. Dochód wytwarzany w sektorach pozapaństwowych nie może być pozostawiony w całości wyłącznie do ich dyspozycji. Jego część przejmowana jest do budżetu. Rozmiary tej części określają naczelne organy państwa, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę.


Funkcja stymulacyjna z kolei oznacza wykorzystywanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna polega na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na decyzje w sprawie podejmowania lub likwidowania działalności gospodarczej oraz ustalania zakresu jej prowadzenia. Z funkcją tą wiąże się system zwolnień oraz ulgi podatkowe. Można wyodrębnić stymulację gospodarczą oraz pozagospodarczą. Stymulacja gospodarcza obejmuje oddziaływanie na strukturę gospodarki narodowej, wpływa na kierunki i lokalizację działalności gospodarczej, dążenie do zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz kształtowanie akumulacji oraz konsumpcji. Z kolei pozagospodarcza stymulacja podatkowa obejmuje stosowanie sankcji lub ochrony wobec określonych warstw ludności, preferencje wobec działalności rzemieślniczej czy artystycznej. Wyrazem tego typu preferencji są też rozwiązania podatkowe w dziedzinie polityki populacyjnej.